Materijal označen sa SHQIP

Fetvat e ulemave të ehlis-Sunnetit rreth çështjes së gjykimit

Fetvat e ulemave të ehlis-Sunnetit rreth çështjes së gjykimit

Thirrja në Teuhid

Pra, gjithkush që i lutet dikujt tjetër pos Allahut e ka humbur rrugën e drejtë sepse është shirk. Gjithashtu, çdokush që shkon të gjykohet para diçka tjetër pos Kur´anit dhe...

Keshf ash-shubuhat

Keshf ash-shubuhat

Šejh Abdullah ibn Muhammed ibn Abdulvehhab

Nuk është e drejtë dhe e pranueshme që këto akte adhurimi ti drejtohen tjetër veç Allahut të Lartësuar pa marrë parasysh nëse këto objekte konsistojnë në engjuj fisnikë...

Kushtet e Dëshmisë dhe Anuluesit e Islamit

Kushtet e Dëshmisë dhe Anuluesit e Islamit

Šejh Sulejman ibn Sahman

Dhe me këtë bëhet e kjartë, se mushrikët e kohës sonë, kanë xhehël (padituri) më të madhe rreth njohjes së Allahut dhe Teuhidit (njëshmërisë) së Tij, sesa mushrikët arab...

Mohimi i Taghutit është Shtyllë e Teuhidit

Mohimi i Taghutit është Shtyllë e Teuhidit

Thirrja në Teuhid

Nuk ka dyshim, se nga vetë shqiptimi i shehadetit, njeriu kupton se mohimi i taghutit1 (çdo gjë që adhurohet përveç Allahut, kushdo qoftë e çfarëdo qoftë...

Përgjigje ne disa thenjë të Sadullah Bajramit

Përgjigje ne disa thenjë të Sadullah Bajramit

Thirrja në Teuhid

Vërtet, falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu prej të këqijave të vetës sonë, dhe prej të...

Risala Aslu-Dini-l-Islam

Risala Aslu-Dini-l-Islam

Šejhu-l-Islam Muhammed ibn Abdulvehhab

Ky ajet përfshin të gjithë atë që e ka cek Sheikhu ynë (Sheikh Muhammed, rahimehullah) prej nxitjes në Teuhid dhe kundërshtimit (mohimit) të shirkut dhe miqësimi...

Thirrja në Teuhid

Thirrja në Teuhid

Thirrja në Teuhid

Dije, se Teuhidi është njësimi i Allahut të Lartësuar në rububijeh (në veprat e Tij), njësimi i Allahut të Lartëmadhëruar në adhurimin e Tij (uluhijeh) dhe...

Tre Themele dhe Bazat e tyre

Tre Themele dhe Bazat e tyre

Šejhu-l-Islam Muhammed ibn Abdulvehhab

Nëse të pyesin: Kush është Zoti yt? Thuaj: Zoti im është Allahu që më ka furnizuar mua dhe gjithë krijimin me favoret dhe bekimet e Tij. Ai është Ai që unë adhuroj dhe s'ka...

Želite li biti informisani? Pratite nas...